Koj Tseem Ceeb. Koj Zaj Neej Neeg Tseem Ceeb.

Txawm koj yuav nyob qhov twg hauv Wisconsin, kom koj paub tias muaj kev pab rau txhua tus neeg uas dim los ntawm txoj kev raug lwm tus quab yuam deev thiab lawv tsev neeg. Qhov chaw no yog ib qho chaw nrhiav tau tswm yim thiab cov kev txhawb zog pab koj nyob hauv koj cheeb tsam. Peb nyob ntawm no pab koj thaum koj xav tau kev pab. Peb Nyob Nraim Ntawm Koj Ib Sab.

Peb Nyob Ntawm No Pab Koj

Yuav kom tau txais kev pabcuam hauv zos, nias ntawm khawm hauv qab no los nrhiav cov koomhaum hauv koj cheeb tsam. Cov neeg uas dim los ntawm txoj kev raug lwm tus quab yuam muaj cai paub txog lawv cov kev xaiv ua seb yog dab tsi thiab cov chaw muaj kev pab rau lawv xwv thiaj paub txiav txim siab seb dab tsi yog qhov zoo tshaj rau lawv. Cov chaw ua hauj lwm no muab kev pab txhawb zog txog txoj kev nyuaj siab, ntaub ntawv qhia paub, thiab ua ntawv xa mus rau lwm qhov kom tau kev pab txawm qhov kev quab yuam deev ntawd twb tshwm sim ntev los lawm. Cov chaw ua hauj lwm no yuav teb cov xov tooj uas hu rau lawv, ntsib nrog ib tus neeg uas dim ntawm txoj kev quab yuam nyob ntawm lub tsev kho mob thaum mus kuaj txog qhov tau ua phem ntawd, piav txog txoj cai, thiab pab tej yam xws li vaj tse los yog tuav txoj hauj lwm kom txhob poob.

Cov kev pab los ntawm cov chaw ua hauj lwm no yog pab dawb xwb thiab tsis muaj leej twg paub. Cov kev pab no muaj pab rau cov neeg hauv tsev neeg, cov khub txij nkawm, thiab cov phooj ywg ntawm tus neeg uas nyob nrog txoj kev tsim txom quab yuam deev.

CLICK HERE TO FIND HELP NEAR YOU!

Yog xav tau kev pab kom koj txuas tau lus los yog ntsib tau nrog cov chaw ua hauj lwm muab kev pab hauv koj cheeb tsam, thov hu rau Wisconsin Coalition Against Sexual Assault (WCASA) ntawm tus xov tooj 608-257-1516 los yog sau email [email protected].

Cov xuaj moos ua hauj lwm: 8:30 a.m. – 4:30 p.m., Monday txog Friday

*Thov nco tias tus xov tooj no tsis yog tus xov tooj hu thaum muaj xwm txheej xav tau kev pab tam sid (crisis line). Saib daim phiaj ntawv kos (map) saum toj saud kom paub tus xov tooj hu tau 24 xuaj moos thaum xav tau kev pab tam sid hauv koj cheeb tsam.

The Wisconsin Sexual Assault Kit Initiative

Kom paub ntxiv txog Wisconsin Sexual Assault Kit Initiative (WiSAKI) los yog Wisconsin qhov kev kuaj tias raug quab yuam deev tiag, nrog rau cov ntsiab lus hais txog cov teeb meem quab yuam deev uas tsis tau muab xa mus kuaj, cov lus teb rau cov lus kheev nug, cov chaw muaj kev pab, thiab cov ntaub ntawv ntsig txog cov kev kuaj tau nyob thoob plaws lub xeev thiab county, thov mus saib https://wisaki.doj.wi.gov/

Yog koj muaj lus nug txog WiSAKI, thov sau ntawv rau WI Department of Justice Office of Crime Victim Services qhov email ntawm [email protected] los yog hu rau 1-800-446-6564.

Kev Pab Cuam Cov Khub Koom Hauj Lwm Ua Ke (Program Partners)

  • WCASA
  • Wisconsin DOJ
  • SAKI
  • SANE
  • Joyful Heart Foundation